Berlin Manson (SK)


Berlin Manson sing/rap about Depeche Mode, spaceships and soundcloud trends, drowning in waves of melancholic synthesizers, yet their sound and attitudes are not all just about boundless fun. The most interesting is their ability to update post-synth punk sound, move on a strange verge between analogue and digital, and, with an ironic grin, to comment on the current issues, mainly within, but often exceeding the DIY/underground scene, but at the same time be a fresh part of it in the form of an unexpected system error. Berlin Manson is a proof of complete genre, production and attitude freedom, without trying to put themselves into a predetermined image or fully fit anywhere.

Berlin Manson spievajú/rapujú o Depeche Mode, vesmírnych lodiach a soundcloudových trendoch, topiac sa vo vlnách melancholických syntetizátorov, ich zvuk a postoje ale nie sú iba o neohraničenej srande. Zaujímavá je ich schopnosť aktualizovať post-synth punkový zvuk, pohybovať sa na zvláštnom pohraničí analógového a digitálneho a s ironickým úškrnom komentovať dianie na scéne, no zároveň byť jej čerstvou súčasťou v podobe nečakanej systémovej chyby. Berlin Manson je dokladom úplnej žánrovej, produkčnej a postojovej slobody, bez snahy stavať sa do vopred daného obrazu alebo niekam stopercentne zapadnúť.

BOOKING
marek@notanagency.org